Rm1509, CitiMark, 28 Yuen Shun Circuit, Shatin, Hongkong. | Tel:2698 0070 | Fax:2693 6686
Wednesday July 17th 2024

朋友多咗 開心咗囉!

信 咗 主 之 後 最 大 嘅 改 變 應 該 係 性 格 , 因 為 以 前 嘅 我 係 比 較 靜 啦 !  即 係 你 問 我 一 句 ,我 先 答 你 一 句 果 種 人 囉 !! 又 唔 多 朋 友 啦 !! 覺 得 一 兩 個 朋 友 都 夠 啦 ,都 唔 洗 咁 多  朋 友,仲 有 我 本 身 係 一 個 好 死 牛 一 邊 頸 嘅 人 嚟 嘅 !! 覺 得 自 己 係 啱 嘅,唔 會 聽 人 地 講 咩 囉 !!

咁 而 家 就 好 鬼 多 野 講 啦 !!  一 有 機 會 講 嘢 就 係 咁 嘈 啦 !!  朋 友 就 多 咗 啦,就 變 得 開 心 咗 囉 !!

Cherry  中二生

More from category

感恩 – 籌備第十屆啓發課程介紹餐會
感恩 – 籌備第十屆啓發課程介紹餐會

停了足足兩年的啓發課程,終於在今年2011再度開始,這是耶和華所定的的日子!! [Read More]

講道錄音 Sermon

地圖 Map