Rm1509, CitiMark, 28 Yuen Shun Circuit, Shatin, Hongkong. | Tel:2698 0070 | Fax:2693 6686
Monday December 4th 2023

創意手工班

創 意 手工 班 已 在 九 月 舉 行,孩 子 們 午 飯 後 都 留 在 教 會 學 做 ” 三 隻 小 豬 的 小 豬 屋 ” ,你 看 他 們 多 高 興 呀!但 是,爸 爸 媽 媽 們 都 去 了 哪 裏 呢?原 來 是 在 隔 壁 禮 堂 參 加 6A  品 格 教 育 エ 作 坊,學 習 做 有 效 的 父 母 呢!小 豬 們 有 這 麼 好 學 的 爸 媽,真 幸 福 呢!

Previous Topic:

講道錄音 Sermon

地圖 Map